Η TEOFERT, σε συνεργασία µε τον Όµιλο Θεοφανόπουλου και αξιοποιώντας τις διεθνείς επαφές του τελευταίου, αναζητά και θα αναζητά συνεχώς συνεργασίες µε τους καλύτερους και πλέον εξειδικευµένους οίκους του εξωτερικού, με µακροχρόνια εµπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη νέων και υψηλής τεχνολογίας προϊόντων στον τοµέα της λίπανσης και θρέψης των φυτών. Μέχρι στιγμής, η TEOFERT έχει συνάψει αποκλειστικές συνεργασίες με τους παρακάτω:

Τον γερµανικό οίκο SKW-Piesteritz, που παράγει σταθεροποιηµένες ουρίες – καρβαµιδικό άζωτο µε ενσωµατωµένο στον κόκκο παρεµποδιστή νιτροποίησης ή/και ουρεάσης, ο οποίος αποτρέπει τη διάσπαση της ουρίας.

Την εταιρεία Verdesian των ΗΠΑ, εξειδικευµένη στους αντισυσσωµατικούς παράγοντες (anticaking), στη βέλτιστη διαχείριση του αζώτου και στην ενίσχυση του φωσφόρου.

Την ισπανική Kimitec, που προµηθεύει ειδικά προϊόντα θρέψης, κυρίως σε υγρή µορφή.

Tην SQM από την Χιλή που παράγει ειδικά προϊόντα διατροφής (κρυσταλλικά, υδατοδιαλυτά, διαφυλλικά κλπ), προϊόντα καλίου, ιωδίου και λιθίου με τα παράγωγά τους καθώς και βιομηχανικά χημικά, αποτελώντας μάλιστα στους πέντε αυτούς τομείς, τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο.

Την Esseco Ιταλίας, που παράγει θειούχα σκευάσµατα.

Την Ilsa Ιταλίας, που παράγει οργανικά και βιολογικά λιπάσµατα, καθώς και προϊόντα ενζυµατικής υδρόλυσης πρωτεϊνών.

Την Puccioni Ιταλίας, που παράγει υδατοδιαλυτά λιπάσµατα νέας τεχνολογίας.

Τον οίκο BAGFAS από την Τουρκία, που παράγει βασικά κοκκώδη λιπάσµατα.

Τον όµιλο Group Chimique Tunisien (GCT) Τυνησίας, που παράγει φωσφορικό διαµµώνιο (DAP) µε 95% διαλυτότητα φωσφόρου και υψηλή περιεκτικότητα σε αµµωνιακό άζωτο.