Project Description

Κοκκώδη Λιπάσματα
> SKW-Piesteritz > ALZON® Neo-N

ALZON® Neo-N
για υψηλές αποδόσεις παντός καιρού!

Τo ALZON® neo-N είναι το πρώτο σταθεροποιημένο αζωτούχο λίπασμα στον κόσμο, που περιέχει παρεμποδιστή ουρεάσης και παρεμποδιστή νιτροποίησης μέσα στον ίδιο κόκκο.

Αναπτύχθηκε μετά από μακροχρόνια και εξειδικευμένη έρευνα της γερμανικής εταιρείας SKW–Piesteritz, για να δώσει λύση στην ανασφάλεια που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια στους αγρότες όσον αφορά τον τύπο λιπάσματος που πρέπει να επιλέξουν, την ποσότητα, αλλά και τον χρόνο που πρέπει να το εφαρμόσουν.

Το ALZON® neo-N χάρις την καινοτόμο σταθεροποίηση του, εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία του αζώτου και αποτελεσματικότητα, ακόμα και κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία, έντονες ή και παρατεταμένες βροχοπτώσεις) αυξάνοντας τις αποδόσεις των καλλιεργειών.

α. Παρεμπόδιση Ουρεάσης με N-(2-Νιτροφαινύλιο) φωσφοροτριαμίδιο (NPT)

Η ουρία μόλις εφαρμοστεί στο έδαφος, με την παρουσία υγρασίας, μετατρέπεται αρχικά στο ασταθές ανθρακικό αμμώνιο (ΝΗ4)2CO3 μέσω του ενζύμου ουρεάσης και στη συνέχεια σε αμμωνιακά ιόντα (ΝΗ4⁺) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Ένα ποσοστό των αμμωνιακών ιόντων θα μετατραπεί άμεσα σε αέρια αμμωνία (ΝΗ3) και θα χαθεί προς την ατμόσφαιρα (Εξίσωση 1). Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται υδρόλυση της ουρίας. H υδρόλυση της ουρίας πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα 1-4 ημερών μετά την εφαρμογή της ουρίας στο έδαφος.

Εξίσωση 1

Το ποσοστό του αζώτου που θα χαθεί υπό τη μορφή της αμμωνίας (ΝΗ3) εξαρτάται από τη δραστηριότητα του ενζύμου ουρεάση, η οποία παρουσιάζεται έντονη κάτω από συγκεκριμένες κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες.

Παράγοντες που αυξάνουν τις απώλειες αζώτου υπό μορφή αμμωνίας:

 • Αλκαλικά pH
 • Eδάφη χαμηλής ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων (CEC)
 • Eδάφη χαμηλής οργανικής ουσίας
 • Εδάφη με παρουσία φυτικών υπολειμμάτων
 • Υψηλές θερμοκρασίες άνω των 20oC
 • Mεγάλοι περίοδοι ξηρασίας
 • Eφαρμογή της ουρίας αρχικά σε υγρό έδαφος ακολουθούμενη από συνθήκες ξηρασίας

Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, η διαδικασία της υδρόλυσης της ουρίας εκτελείται πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα τα αμμωνιακά ιόντα που προκύπτουν να μην προλαβαίνουν να δεσμευτούν στα κολλοειδή του εδάφους και να διαφεύγουν στον αέρα, υπό τη μορφή της ΝΗ3.

Ο παρεμποδιστής ουρεάσης 2-ΝPT που περιέχεται στο ALZON® neo-N μπλοκάρει το ενεργό μέρος του ενζύμου της ουρεάσης προστατεύοντας την ουρία από διάσπαση έως και δύο εβδομάδες, εμποδίζοντας την απελευθέρωση της ΝΗ3 στον αέρα. Με αυτόν τον τρόπο, εκμηδενίζονται οι απώλειες αζώτου στον αέρα στο συγκεκριμένο κρίσιμο στάδιο.

β. Παρεμπόδιση Νιτροποίησης με N-(3(5)-Μεθυλ-1Η -πυραζόλη-1-yl)μεθυλ) ακεταμίδιο (MPA)

Στη συνέχεια, τα αμμωνιακά ιόντα (ΝΗ4⁺) που δεσμεύονται στα κολλοειδή του εδάφους μετατρέπονται στην πιο ευκίνητη μορφή αζώτου, σε νιτρικά ιόντα (Ν03⁻) με τη βοήθεια βακτηρίων του εδάφους Νitrosomonas και Nitrobacter (διαδικασία νιτροποίησης). Tα νιτρικά είναι αρνητικά φορτισμένα ιόντα και αδυνατούν να δεσμευτούν στα εδαφικά κολλοειδή ή στην οργανική ουσία του εδάφους, όπως τα αμμωνιακά, με αποτέλεσμα να έχουν την τάση να απομακρύνονται γρήγορα από το ριζικό σύστημα των φυτών και να ξεπλένονται από το έδαφος (έκπλυση νιτρικών) μεταφερόμενα στα υπόγεια νερά.

Παράλληλα, ένα μέρος των νιτρικών ιόντων θα μετατραπεί πάλι από βακτήρια του εδάφους σε αέριες μορφές του αζώτου (ΝΟ, N2O, Ν2), κατά τη διαδικασία της απονιτροποίησης, οι οποίες θα διαφύγουν στην ατμόσφαιρα επιβαρύνοντας το περιβάλλον και προκαλώντας σημαντικές απώλειες του αζώτου προς τον αέρα αλλά και μεγάλες οικονομικές απώλειες για τον παραγωγό.

Οι συνθήκες που ευνοούν τη διαδικασία απονιτροποίησης είναι αυτές κατά τις οποίες η παροχή οξυγόνου είναι περιορισμένη όπως:

 • Υγρά εδάφη
 • Eδάφη κορεσμένα από νερό
 • Υψηλές θερμοκρασίες

Ο παρεμποδιστής νιτροποίησης ΜPA του ALZON® neo-N παρεμποδίζει τη δραστηριότητα των βακτηρίων του εδάφους, τα οποία μετατρέπουν το αμμωνιακό άζωτο σε νιτρικό, σεβόμενο την πανίδα του εδάφους. Το αμμωνιακό άζωτο σταθεροποιείται και η μικροβιακή μετατροπή του σε νιτρικά καθυστερείται έως 70 ημέρες.

Έτσι λοιπόν, το αμμωνιακό άζωτο αποθηκεύεται στο έδαφος, γύρω από το ενεργό ριζόστρωμα των φυτών, όπου είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά όλη την ώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να επιτυγχάνεται η ισορροπημένη παροχή αζώτου στα φυτά σύμφωνα με τις ανάγκες τους, βασιζόμενο στα οφέλη της αμμωνιακής θρέψης.

Ταυτόχρονα, αποφεύγεται αυξημένη συγκέντρωση νιτρικών στα φύλλα και στους καρπούς που καταναλώνονται από τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα.

Πολυάριθμα πειράματα του ερευνητικού κέντρου της SKW-Piesteritz αποδεικνύουν τις υψηλές αποδόσεις που προκύπτουν μετά από την εφαρμογή του Alzon neo-N σε διαφορετικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε μεσογειακές συνθήκες.

Τρόπος δράσης του ALZON® neo-N στο έδαφος

Για την καλλιέργεια

 • Υψηλότερες και ποιοτικότερες αποδόσεις
 • Απόλυτη προστασία αζώτου ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
 • Συνεχής τροφοδότηση των φυτών με αζωτούχα λίπανση ανάλογα με τις ανάγκες τους
 • Πλήρης αξιοποίηση των μονάδων αζώτου που εφαρμόζονται
 • Παραγόμενα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα πρωτεΐνης
 • Μείωση των νιτρικών στους καρπούς και στα φύλλα των φυτών
 • Αύξηση της απορρόφησης του φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων

Για τον παραγωγό

 • Υψηλότερο κέρδος
 • Το μοναδικό σταθεροποιημένο λίπασμα με διπλή παρεμπόδιση στον ίδιο κόκκο στον κόσμο
 • Με τους πιο σταθερούς & αποτελεσματικούς παρεμποδιστές ουρεάσης & νιτροποίησης της αγοράς
 • Μειωμένες εφαρμογές κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και ποσότητα λιπάσματος ανά στρέμμα
 • Λιγότερη εργασία & μειωμένο κόστος
 • Πλήρης ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής του
 • Χωρίς κίνδυνο εξάτμισης των δραστικών ουσιών κατά την αποθήκευση
 • Καινοτόμ0 & αξιόπιστο προϊόν της SKW-Piesteritz

Για το περιβάλλον

 • Ασφαλείς συγκεντρώσεις παρεμποδιστών για το περιβάλλον
 • Εκμηδένιση των απωλειών αζώτου στην ατμόσφαιρα, υπό τη μορφή αμμωνίας (ΝΗ3)
 • Ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου από το έδαφος, λόγω έκπλυσης νιτρικών (ΝΟ3)
 • Ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου στην ατμόσφαιρα, υπό τη μορφή οξειδίων του αζώτου (ΝΟ, N2O)
 • Ιδανικό για τα προγράμματα απονιτροποίησης

Ο αποτελεσματικότερος παρεμποδιστής ουρεάσης 2-ΝPT

Ο παρεμποδιστής ουρεάσης 2-ΝPT, υπερέχει ξεκάθαρα για τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητά του. Χρησιμοποιείται δε σε πολύ μικρότερες ποσότητες, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστικούς παρεμποδιστές που κυκλοφορούν στην αγορά.

Μετά από συγκριτική έρευνα του 2-ΝPT με προϊόντα που περιέχουν τον παρεμποδιστή ουρεάσης ΝBPT, προκύπτει ότι ο 2-ΝPT διατηρείται σταθερός ως προς την σύνθεση και την αποτελεσματικότητα του, ακόμα και μετά το πέρας 12 μηνών αποθήκευσης σε σχέση με τον NBPT, o oποίος αρχίζει και χάνει τη δράση του ήδη από τον πρώτο μήνα (Σχήμα 1). Συνεπώς, ο 2-NPT εγγυάται μέγιστη αποτελεσματικότητα ως προς την προστασία των απωλειών του αζώτου, υπό τη μορφή αμμωνίας, ακόμα και μετά από 12 μήνες αποθήκευσης.

Αντίθετα, όλα τα προϊόντα με παρεμπόδιση ουρεάσης που κυκλοφορούν στην αγορά και περιέχουν τον παρεμποδιστή ΝBPT αδυνατούν να προστατεύσουν την ουρία από την εξαέρωση της αμμωνίας, αφού όπως αποδεικνύεται η δραστική ουσία του NBPT διασπάται με την πάροδο του χρόνου και η δράση του μειώνεται ραγδαία.

Σχήμα 1
H υψηλή σταθερότητα του 2-NPT εγγυάται μέγιστη αποτελεσματικότητα ακόμα και μετά το πέρας 12 μηνών αποθήκευσης σε σύγκριση με το ΝΒPT

Ο αποτελεσματικότερος παρεμποδιστής νιτροποίησης ΜPA

Ο παρεμποδιστής νιτροποίησης ΜPA του ALZON® neo-N αποτελεί και αυτός πατέντα της SKW–Piesteritz. Χαρακτηρίζεται από απόλυτη σταθερότητα ως προς την σύνθεση του, ενώ έπειτα από πειράματα αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματικός όσον αφορά την έκπλυση νιτρικών και τις απώλειες οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Ο παρεμποδιστής ΜPA είναι τελευταίας γενιάς παρεμποδιστής και εντελώς φιλικός προς το περιβάλλον. Η καινοτόμα σταθεροποίηση που προσφέρει, διακρίνεται και από τις πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις που χρειάζονται για προκειμένου να σταθεροποιηθούν αποτελεσματικά 46 μονάδες αζώτου συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά (Σχήμα 2).

Σχήμα 2

Oι τύποι των προιόντων είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να αλλάζουν κατά περιόδους. Οι διαθέσιμοι τύποι ανά περίοδο αναφέρονται αναλυτικά στον εκάστοτε τιμοκατάλογο.